Listopad 2010

NoWá spOluatorka

30. listopadu 2010 v 18:20 | NellynQa |  Deníííšek slečNy NellynQy
AhOjky lidičky, takže byste asi měli vědinkat, žhe jsem nOvá cool autorka tohohle suPer bločku! TrOšku jsem to tady poupravila a buDu zde písankat článeczky, téma týdneška apod. Jsme s Lindsay sisteRsS ♥ a máMe se ráDy, samOzřejmě jkO sisterky.

PáR obrázečQů, muck. ten první oblázek: máMe upe všeChny, joP!!

NellynQa


http://barbie-bratz.it/bambola-giocattolo/myscene/myscene.jpg                                                                  

http://images.theage.com.au/ftage/ffximage/2008/05/20/bratz_wideweb__470x302,0.jpg                                                                       
http://www.ezzal.com/wp-content/uploads/2010/07/barbie-doll-3.jpg


Můj sTylOvý LiFe aneB LiFe is gReat: 1. dílešeQ

30. listopadu 2010 v 16:04 | Lind[say]* |  Můj sTylOvý LiFe aneB LiFe is gReat
PiNkyBaRbiE
LaQovalinkala jsem si zrOvna  pOslední sexy nehtíčeQ na mé kWásné nožičce a zaZvoNinQal mi mobíleQ (mám SaMsUng Star) a vOlinQal mi můJ bejValej, mucQ. Řikám si: ,,ChcE snAd seX?" a odkašlinQala jsem si a zvedinQala jsem telefóník. OzVal SeE jehO kwáásný hláseQ, oh MuCqí a řeKlinkal: ,,AchÓj Veršó, napísankuješ za mě prOsím Dominišce, žhe jí milujinkuju. Je tHo vtípeQ, ae ona je mocinky nadržeňoušká brunetQa, plsQuii" řeklinQal sameTouškým hláseškem. Já mu jenom řeklinkala: ,,Oh mY gOd! Ty bejčínQu, ty snaD nefíš, žHe nejvícz rOzpálený jsOu blOndýnQy?" řvalinkala jseM na něhO. On se začinkal smátinkat, já hO upe nechápinkám, ae on to položinkal. Tak jsem se na něhO vysralinkala a lakovala si dálinky můj seXy nehtíšeQ na nOžíšce, mucQ.

O deN pOzději ♥
LeŽelinkala jsem ve vanišce a pofídalinkala jsem si přes mObíleQ s kámškoU LenQou, je thO fakT coOL ženSká bÁrbínOvsQá, mucQ. KecinQaly jsme o tOm bejvalym a oN s ní jKo, žhe chOdí? A já upe nej jkO vykUlená a oNa a upe naTěšená, jk zase budOu šuKat? Krafka jedna deBilNÍ, jsem fkt upe nej nasrankitá a oNa se těŠinká jk zaSe bude šukinKat, já mU ukážinKám. PřeBeru jí HoO. mUCQ.

ZejtRinQa dalšínky dílešek, PaPíčeQ. Jdu na JedNání, oPět. :((
Lindsaynka mUcQ

ÚvOdíQ k mÉ kniZe

30. listopadu 2010 v 14:21 | Lind[say]* |  Můj sTylOvý LiFe aneB LiFe is gReat
ZdRavím váS koČky, tkŽe jSem Se rOzhOdovinkala, žhe budu tentO týdnišeQ psátinkat mOu kníŽku o žiwůtQu BaRbienQ. Bude se tO jmenovinQat Můj sTylOvý LiFe aneB LiFe is gReat. BuDe to hoRor a upe sci~Fi a bude to mocinky cooool jakO BaRbie Lind{say}* muciQ. ČeQejte prvnínQý dílešeQ již dneS, vY mojI kOblížci šuk :***

OdPoVěĎ plO zvÍdÁvÉ mucQí, anEB ChRáním ČR!!

29. listopadu 2010 v 17:32 | Lind[say]* |  RůŽhOwoučkÉ stalostišQui
LiNdSaY

Takže byCh váM aSi měLa odpOvědět na vaší hÓdně oBlíBenOu otáZecQu. HoDně se VáS ptátinQá jeStli si vůBec dělinQám něcO z vaŠiCh komEntáříQů.. VíTe.. já jQo BaRbie symBoL ČeSké rePubličQy, neMáM čaSíQ fuRt seděT u coMpuTerQu, aE musím podepisovinQat faKturQy, smLouvišQy a TáÁk. ProTože kdyByste mě tady NeměLi uŽ by si vaší RůŽhowouškou zemišQu ČeSkou republišQu koupila sexbarbie symBoLeQ ParisQa HiltonQa, ae to nesmím dovolinQat, prOtože jednOu si tuto zemišQu kOupinQám já a budu tu vládninQout. BuDEte žít jKo neJlepší celEBrity a buDete se kOupat v růžhofém šampáníčQu, mucQ. Kwásně se mi to říkánQá, plOtože já ofládnu celinQou naší zemišku. Budeme se jmenovinQat RůŽhOwoušKá DemOkratická LinDsaysQá RepUbliQa a buDeme spOjený i se SlovášQama. SeXy blonďášci.. hlašinQejte se vy hlášci, cmuQííí.

ScHrnutí ceLého článešQu: NeMám časík komentovat vaŠe komenáře, prOtže pOdepisuju fakturQy a smloufišQy ohledně Paris HiltOn, aBy nekoUpinQala naší zemišku ČeSkOu, pLotože jedNou naší zemišQu ovládnu já, koUpím Jí a bude MoEEE. Budeme se jmenovinQat RůŽhOwoušKá DemOkratická LinDsaysQá RepUbliQa a buDeme spojinQaný i se SlOváškama, tkŽe ať se hlásinQají klásní blonďáškové hlášQové.. x) cmuQ. DáLe fOtímQám do zahraničních časOpísQů, tkŽe sorrQa ae nemám časÍq, jDu foTinQat, papapaPííí mucQ

My FaVoUriTe BoOkíí mucQíí nO. 1

29. listopadu 2010 v 16:46 | Lind[say]* |  TéMišQuá tÝdnešQua
LuLu
My faVouRite BoOq is JaQ vytrhNout velrybišce stolišQu, je to stláášně cutee knížinQua, ae fakticQy si jí přečtínQajte, upe je kwásná a miluje JuStinQa BieberQua, cmuQííí, je chňáá kwásneyy klušíQ, s patQou a má kwásnou písničQu One TiMe AND BaBy, upee žerinQám.
Upe zbožninkQÁm jeHo klipíšQy, upe se taM vždycky svlíkňánQuá a poTom to tAm děLá s holkQama jkO jseM yÁáÁ. MucQ. JeDnOu tky natočim s nim videoklipínešeQ a vošuQám mě a já omDlimQám a on mě PoToM v zákulisí vošukynkynkynQinká, oH, iCh, ucH, muCqÍí, šuQ, slinT.

Oh CaLl mE, yEa!!

29. listopadu 2010 v 14:02 | Lind[say]* |  MůJ růŽhoWošQý deníČeQ
LiNdSaY
AcHoOjQý miLáŠci,
tK dnesQa sNěŽí, tkŽe veZmu méHo kŘešíšQa veN, aŤ si plovětrinká prdýlešQu. PoToM napísanQuju na témišku týdnešQa a uKážu vÁm můJ neW sTyLe of PsanÍ tÉmišqy týdnešQua! Týý jOo, ae jko ségRa řeKlinQala, žHe sE zamilovinQala do Dea Mana ZdeŇqua a, žHe hO miluje. Ae oN ji necHce, nŮ. Já jSem se, aE tQy zamilovinQala, sIcE chodimkám s RadÍmQem, aE teN z tOho CheBeJeTu je fKt svalNateJ KuSínQo, slInT!! Je skOro ProsineČeQ je lásQy čaSínQo, kUk, ŠuK, tra_lAlA. Ae, ty WoE MaRián ZáZrivý fuRt zpívalinQal samOu písnišQu?? FkT traPnej je, tWl, aE má hUsteJ úČes, tOe žRádlOo, mucQíí.

PlÁN na dnešínqo 28th NoVemBrísQo
OcH iCh, BudU míT doušQo s bLonĎášQem HlášQem na NěmČinu, IcH BiN SUpA BaRbienQa
PřeLaKuju si nehTíšQy na kwásně svíTiwoušQou růžHowoušQou, cmuQ, mucQíÍnko
OdpošívatinQat u poŠítašku a pítinQat koKtejlíšQo (růŽhofej) a papinQat musLi tyšinešQu
MíT masáŽQu pRsínQou s blOnĎášQem HlášQem, seX seX seX on tHe BeAcH, oH yeAh
CvIČeníšQo na bšíšQo, ptŽ mi babišQa smradlafQa jeDna upeQla dortíšeQ, bLe
SpaníŠqo s pLyšáčQem!!!!! mucQínKoOo

VaŠe miLoFaNá, kWásná, pšiTážliwoušQá BaRbie Lind[say]Qa

MuSíM se Vám svěřinqat :-*

28. listopadu 2010 v 17:04 | Lind[say]* |  RůŽhOwoučkÉ stalostišQui
TaKŽže holčičQy ♥,
víTe mÁm pLobLéMeQ! Mám dileminqu z tOhO, žHe nevÍm jEsTlI se Ke mě a mému blogínešQu hodí tEntO styL designešQu, tkŽe vás prosímQám řeKněTe sWůj náZoreQ, ae jenOm swůJ!!

ZeJtra napísanquju ohledně nOvéHo tééématQui týdneška ♥, juHůŮ. DnesQui je finÁlQo ČSMT a buDe taM ChEbEjEtEq ♥, tEn kLuQ je sladQej, plOstě meZi těma ošKliVejMa hOlkama, ble, Ble, bLe. JdU Si dÁt hOrQou vanišku, pÁápÍnQo

VaŠe nEjBáRbínQovatější Lind[say]*

TaK tO tEdA nÉé!!!

28. listopadu 2010 v 16:03 | Lind[say]* |  MůJ růŽhoWošQý deníČeQ
Pšedstawfte siI, žHe tA růŽhoWá piPinQa SaQynQa řeklinQala, žHe to písanQowala její sistEr muCq. Aee To uŽ Jí nIkDo nEfĚřÍ, nůů? ProToŽhe ona a ten její smradlafouškej blogíf bude posměCh VšEcH KateŘiNeQ. AeE teĎ k ČlánQu a k nadpísQu ♥ i lofee youuuu *-*

Předštavte si, žHe tA odPorNá moE mucQóZní, vyŠuQaná seStřínQua mi řEkla, žHe Mi přeberinQuá mého frajÍrQua, dyŤ je to blonďášeQ!!!! JeNoM můUj HláŠeQ, jaKoO?? OnA mi hO chcE vošuQinkaTinQat a co pOtoM jáá? Já se TedA s jEjIM BEzĎáČqEM šuQinQuat nebudu, on Ho má stlááááášně mališkýho a jde z něHo STLáÁÁšný strááách, hihihihHi. MucQui, seX!!

HlasujTinQujte v AnketCe a tkY se PšidávinQajte do suPerInquii skUpinQui :-***

I ♥ LIND[SAY] pinkybarbie.blog.cz


KWÁÁÁSQA


OdHaLeNí sLeČnY SaQynQy

28. listopadu 2010 v 12:32 | Lind[say]* |  RůŽhOwoučkÉ stalostišQui

JeN Na vLaStNíNkÉ NeBeZpEčÍnQo :-** mUcQíČoK

123
ViDíTe tO??? mÁ StEjNé iP AdReSu?!! NeJdŘíV NaDáVá a pOtOm nEjVíCz KamSí? Nu, PoToM KoPíRuJe rUbRiKy, BlOkUjE MoJe kOmEnTy nA JeJiM BlOgÍí A MoC Jí nEjDe bLoKoVaT, KoMíNqY pÍšU DáL. TAK JENOM ABYSTE VĚDINQALI, ŽHE JE FAKT TRAPNÁ A NEJDŘÍV PÍŠE JAKO KATEŘINA A NAJEDNOU JAKO SAQYNQA, OšKiVý, Co??

SoRrY, Ae mUsElA JsEm tO DáT Do tÉmIšQy TýDnA, pTž tO VšIcHnI MuSí vIdĚt, Tu drZoSt a OdPoRnOsT, oChLaNqUáÁ!!!

VzKaZ pLo SaQynQu: ZaLeZz tY PiČkO, a pŘeStAň Mě kOpÍrQoVaT, jU?? JsEM PlOsTě jEdInEčNá sKoRo PaRiSqUa HiLtOnOwÁ a NiKdO Mě nEbUdE uR᎞Et, Ju?? Tk zRuŠ TeN SwŮj bLoGínQuI a bĚž jUkAt nA VeŠeRnÍšEq, HmM?? :-** mUcQ

KinQuáááČ a LoSeRíČqO pLo 27th NoVemBeR

27. listopadu 2010 v 14:42 | Lind[say]* |  LoOsErÍq & KinQuáč dNe!

KinQuáČ dNe 27th NoVemBrÍSEq

Za KwÁsNoU PoStAwIšQu

zA KwÁsNiŠqOu bÁlBíÍ

LoOsErQa dNe 27th NoVemBEr

bEz OdKaZu: e-lele.blog.cz
KoPíRuJe mÉ RuBrInQuI? tRaPnÉé!!!!!


Co bUdU dNeS DěLaT?
kOukKaT Se nA DiSnEy KaNálEq V TeLeViZiNcE MuCq
LaKoVaT Si nEhTíNqUi
VoLaT Mé kAmArÁdCe
DěLaT Si tRvAlOu
NaDáVaT Na hNuSnÉ lIdI (tLuStÉ)

PinkyBarbieCz

PřIdEjTe sI Mě nA RůŽhOwOuČKéM FaCebOoČqU :-*

26. listopadu 2010 v 16:27 | Lind[say]* |  RůŽhOwoučkÉ stalostišQui

♥ VeRonika Kašperowá ♥

I LoWe YoU ♥ PšIdEjTe sI Mě, kWáSnÍ BlOňĎáČcI, mUcQí.
MáM LoVeLy PrOfIlOvQu a HoOdNě GoOd sTaTuSy beZ PoDprDy :-**

PinkyBarbie.blog.cz
KwÁsQaIN & OUT plO deN 26th NovemBeR

26. listopadu 2010 v 14:54 | Lind[say]* |  RůŽhoWoušQuá je IN!!
Tkže JsEm cHtěLa aBy bYl mŮj bLoG TlOšKu iNgLiŠ PlÍs tK BuDu pSáT DaTuM JkO NeJkY AnGlIčÁnEq, mucQ!! Je tHo CoOl Ne?

DnEs bUdE IN & OuT sOuViSeT S TéMaTeM TýDnE UpE NeJvÍcZ :-*

IN pLo dEn 26th NoVeMbEr
BýT BaRbIe :-* jKo VžDy
PsÁt o DeJa Vu ♥
(frAncOuZsKy♥ "jIž vIdĚnO", OzNaČuJe v pSyChOlOgIi JeV, kDy mÁ ČlOvĚk z nIčEhO NiC InTeNzIvNí pOcIt Z nĚčEhO Už dŘíVe pRoŽiTéHo, vIdĚnÉhO NeBo sLyŠeNéHo.
PsÁt TaKhLe jKo jÁ
nEkOuŘiT (uŽ NeKoUřIm cIgArEtKQy ♥)
BýT FrEeCoOlIn :-* jE tO MÓc mUcQóZnÍ -_-
ChOdIt S KlUkEm zA RuČiČqU ♥-♥

OUT pLo dEn 26th NoVeMbEr
BýT EMO a ScEnE
NeMíT KlUqA (JsEm uŽ ZaDaNá♥)
NeMíT RáD HaNnAh MoNtAnA
SmRdĚt JkO PoDkAn :((
nOsIt vĚcI Ze sEkÁčE (jE ThO fŮůŮjQy)

MěJtE Se kRáSnĚ a DěLeJtE DeJa Vu, PáPá
BaRbiE LindSay :-*

Barbienky


DéJà VuuUuU muCk=***

25. listopadu 2010 v 14:06 | Lind[say]* |  TéMišQuá tÝdnešQua
TkžEe, PÍšÁNqUJU, na TéMiŠqU tÝdNuŠqA a ToEe dEjA VuU:-**

VždyCky To Mám JeDnOu dO měSíce, tŘeBa tŘiKrÁt dO nOcIšQy a MááM mOklé spOďáRqY, aE pŠšŠt. mIlUjU VáÁs. mÁ To i mOe bAbIšQa pEpIšQa a TáTa tO TkY ObČaS DoStAnE, Nu Já jDu nA PeDiKúRqU A pÁáÁ, jEzTe mÁlO Ať NeJsTe tLuStÝ ObČáNeK Čr,, ChYsTáM KaMpAŇ.. hUbNěTe s vErUnQoU KaŠpErQoWoU AnEb lInDsAy*. MucQqQÍčEq!

Verča
Jáá